Amine
N-(4-(Naphthalen-2-Yl)Phenyl)Biphenyl-4-Amine
N-(4-(Naphthalen-2-Yl)Phenyl)Biphenyl-4-Amine
CAS:897921-60-7

Leave a message 

SUBMIT