Amine
N-[4-(1-Naphthalenyl)Phenyl]-[1,1-Biphenyl]-4-Amine
N-[4-(1-Naphthalenyl)Phenyl]-[1,1-Biphenyl]-4-Amine
CAS:897921-59-4

Leave a message 

SUBMIT