Amine
N-[4-(1-Naphthalenyl)phenyl]-[1,1'-biphenyl]-4-amine
N-[4-(1-Naphthalenyl)phenyl]-[1,1'-biphenyl]-4-amine
CAS :1259280-37-9

Leave a message 

SUBMIT